POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.met.com.pl (klauzula informacyjna).

Administrator danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest  firma Met M. Raczyński A. Latacz Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 50-52, 50-425 Wrocław, operator portalu internetowego dostępnego pod adresem www.wyplot.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: firma@met.com.pl, lub pisemnie na następujący adres: Met M. Raczyński A. Latacz Spółka Jawna ul. Krakowska 50-52, 50-425 Wrocław

Mamy Twoje dane ponieważ otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z wysłaniem zapytania z formularza kontaktowego na stronie www.wyplot.pl

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do stworzenia oferty, odpowiedzi na pytanie wysłane poprzez formularz na www.wyplot.pl, w tym do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;-
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W odniesieniu do usług www.wyplot.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.wyplot.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Odbiorcy danych.

Firma może udostępniać Twoje dane osobowe pracownikom firmy MET M. Raczyński, A. Latasz Spółka Jawna w celu wykonania usługi, reklamacji produktu.

Długość przechowywania Twoich Danych Osobowych.

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wysłaniem formularza kontaktowego, z dokonaniem przez Ciebie transakcji na www.wyplot.pl, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem usługi, zawartej na skutek transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów rozliczalności przez okres, w którym firma MET M. Raczyński, A. Latacz Spółka Jawna zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przekazywanie Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych: .

Firma wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, telefonu, imienia i nazwiska lub nazwy firmy, aby móc zawrzeć i wykonać usługę związaną z Twoim zapytaniem na www.wyplot.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Uprawnienia wobec firmy Met M. Raczyński A. Latacz Spółka Jawna prowadzącej portal internetowy www.wyplot.pl w zakresie przetwarzanych danych.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

–  w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO – https://www.giodo.gov.pl/